http://localhost:8090/geoserver/BMAWMS/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=BMAWMS:district&styles=&bbox=643535.2717368986,1492184.5092613732,709543.7777851383,1543271.5827485346&width=512&height=396&srs=EPSG:32647&format=application/openlayers

กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

50 เขตของกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร

1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย และอยู่ในความดูแลของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. จำนวนข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2549 แต่มีการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร งานอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุง 6 มิติ ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย สี ความปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อม (สวนหย่อม) ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค ความมั่นคงคงแข็งแรง
3. อัตราค่าเช่าห้องพัก อาคารที่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 500 อาคารที่ไม่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 400 บาท

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

บ้านมั่นคง หมายถึง ชุมชนนำร่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และแก้ไขปัญหาชุมชน แออัดให้หมดไป โดยให้ทุกเขตคัดเลือกชุมชนเขตละ 2 ชุมชน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น ทั้งนี้โดยทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานครตามระเบียบว่าด้วยกรรมการชุมชน
1. ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาคารหนาแน่น ไร้ระเบียบ และชำรุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่อย่างแออัด สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยให้ถือเกณฑ์ความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อพื้นที่ 1 ไร่
2. ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำเป็นประกาศกำหนดชุมชน โดยมีพื้นที่ดำเนินการด้านเกษตรกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก เป็นส่วนใหญ่ มีบ้านเรือนไม่แออัด แต่ขาดการวางแผนทางด้านผังชุมชน เช่น ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชน
3.ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่มีบ้านจัดสรรที่เป็นที่อยู่อาศัยและดำเนินการโดยภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นบ้าน บ้านเดี่ยว ที่มีบริเวณทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือบ้านแฝด สภาพทั่วไปควรจะต้องมีการพัฒนา เช่น ทางระบายน้ำ ขยะ ทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนและความเหมาะสม ในการที่จะเข้าดำเนินการพัฒนา ซึ่งจะได้จัดทำเป็นประกาศกำหนดชุมชน
4. เคหะชุมชนหมายถึง ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งดำเนินการและดูแลโครงการ โดยการเคหะแห่งชาติ มีสภาพเป็นแฟลต และกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการในทางด้านทางระบายน้ำ ขยายทางเท้า เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและอื่นๆ
5.ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านน้อยกว่าชุมชนแออัด กล่าวคือ น้อยกว่า 15 หลังคาเรือนต่อ 1 ไร่ แต่มีความหนาแน่นของจำนวนบ้านมากกว่าชุมชนชานเมือง และกรุงเทพมหานครได้จัดทำประกาศกำหนดเป็นชุมชน โดยที่ชุมชนดังกล่าวไม่เป็นชุมชนตามที่กล่าวมาในข้ออื่นๆ สภาพการครอบครองที่ดินหมายถึงลักษณะการเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดิน ซึ่งในการศึกษาได้แบ่งสภาพการครอบครองที่ดินในลักษณะของการเช่าที่ดิน เช่าบ้าน บุกรุก เป็นสวัสดิการให้อยู่ฟรีและเป็นของตนเอง
6. ชุมชนประเภทอาคารสูง หมายความว่าชุมชนที่มีสภาพเป็น แฟลต คอนโด อาพาธเม้นท์ หรืออย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นของการเคหะที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สนามกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร

กอล์ฟ คือ กีฬาหรือเกมประเภทบอลชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้เล่น ใช้ไม้หลายชนิดตีลูกบอลให้ลงหลุม ซึ่งพื้นที่ที่ใช้เล่นเรียกว่า สนามกอล์ฟ (อังกฤษ golf course) สนามกอล์ฟประกอบด้วยหลุมหลายหลุม สนามกอล์ฟส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลุม 18 หลุม ในกรุงเทพมหานครมีสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟอีก หลายแห่ง ซึ่งได้แบ่งตามชื่อเจ้าของสนาม เช่น อัลไฟน์กอล์ฟ แอนด์ สปอต์คลับ , บางกอกกอล์ฟคลับ โดยเลือกหาได้จาก เว็ปไซต์ สนามกีฬา ดอทคอม

URL

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

1.สวนสัตว์เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าที่จับมาได้จากป่าใหญ่ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนอนุรักษ์วิจัยเพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด จะเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำที่จับมาจากทะเล แม่น้ำ
2. สวนสัตว์ในประเทศไทยอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ เรียนกว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอยู่ในความดูแลของภาคเอกชน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

พื้นที่เขตที่ตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตกรุงเทพมหานคร

-

URL

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร

1.ตลาด ในการนำเสนอหมายถึง ตลาดที่มีโครงสร้าง เป็นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ายซึ่งมีไว้จำหน่ายเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวตามที่กำหนด ความแตกต่างระหว่างตลาดเอกชนกับตลาดของกรุงเทพมหานคร คือ ตลาดเอกชนจะจัดตั้งได้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2. การขอจัดตั้งตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร(โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย)

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ห้างสรรพสินค้า คือ ร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทแยกตามแผนก เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเรือนภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และเป็นพื้นที่ทางสังคมในลักษณะใหม่ เช่น พื้นที่แห่งการพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure) และเป็นการสร้างพื้นที่ชุมชนของกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน อาทิ พื้นที่สำหรับเรียนพิเศษ พื้นที่ของวัยรุ่นและเยาวชนในด้านต่างฯ

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานระดับสำนักที่อยู่ภายนอก

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานทูตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งการประปานครหลวงและที่ตั้งสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาล

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการการสื่อสาร, การขนส่ง, ค้าปลีก และการเงิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการบริการที่สำคัญของหน่วยไปรษณีย์ภัณฑ์ ได้แก่
1. จดหมาย จดหมายอากาศ ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ พัสดุย่อย เครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ
2. postal parcel เช่น พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ, พัสดุุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
3. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
4. บริการพิเศษ เช่น ไปรษณีย์รับรอง ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์รับประกัน ไปรษณีย์ตอบรับ นำจ่ายด่วน ธุรกิจตอบรับ

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโบสถ์ ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

โบสถ์คริสต์ หมายถึง อาคารสถานที่ ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์มารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีหรือทาศาสนกิจร่วมกัน เช่นเผยแพร่พระกิตติคุณและรับใช้พระเจ้าและชุมชน ตามน้าพระทัยของพระเจ้าด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเองและสร้างเสริมกิจกรรมทั้งปวงให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดตั้งจะต้องจดทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งมัสยิด ที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ตลาดน้ำ เป็นตลาดกึ่งชนบท ผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่นั้นๆ จะนำผลผลิตจากสวน ซึ่งมีทั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม้ ปลา และสัตว์น้ำต่างๆ มาจำหน่ายเหมือนตลาดสดทั่วไป เพียงแต่ผลผลิตเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และวิถีชีวิตชาวสวน -ตลาดน้ำตลิ่งชัน จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. -ตลาดน้ำวัดสะพาน จะเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. -ตลาดน้ำคลองลัดมะยม จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น.

URL

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แคมเปญ "ที่สุดในกรุงเทพ" เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรวบรวมความเป็นที่สุดในกรุงเทพมหานครมาจัดเป็นกิจกรรมตามกรอบวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา2ด้าน คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

ซุ้มบริการ การท่องเที่ยว จัดสร้างเพื่อให้บริการตอบคำถามนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศ สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ด้านการท่องเที่ยว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว เช่น ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจท้องที่

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

อู่ซ่อมรถยนต์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการประกันภัย

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

บึงรับน้ำแก้มลิง

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถรอบรับและให้บริการประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดประเภทและข้อจำกัดการใช้ 2.มีพื้นที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 3.มีพันธุ์ไม้หลากหลายซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคนิคทางวิชาการในการดูแลเป็นพิเศษ มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับหมุดเวียนตลอดปี และมีเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้ 4.มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งส่วนนันทนาการและการกีฬา เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ฯลฯ มีส่วนของการศึกษาหาความรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ 5.มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการประชาชน 6.มีจำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างต่ำวันะ 200 คน ซึ่งจะมีความแตกต่างจากคำนิยามพื้นที่สีเขียว โดยที่พื้นที่สีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำแนกออกเป็น 7 ประเภท คือ 1.สวนหย่อมขนาดเล็ก -มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร -การให้บริการระยะเดินถึงใช้เวลา 5-10 นาที -การกระจายตัวของสวน ควรอยู่ในระยะเดินเท้า มีการเข้าถึงโดยสะดวกและไม่ควรต้องข้ามถนน -อาจอยู่ระหว่างอาคารหรือกลุ่มอาคาร -มีแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยที่เว้นว่างขนาดเล็ก ที่ทิ้งร้าง -เหมาะสำหรับย่านที่มีครอบครัวมาก -ใช้เป็นที่สำหรับเด็กเล่น ที่ออกกำลังกาย และสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนวัยต่างๆ 2.สวนหมู่บ้าน -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร -เป็นสวนสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยในละแลกบ้านนั้น -มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับที่ 1 3.สวนชุมชน -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร -มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 มีที่เล่นกีฬา -มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ 4.สวนระดับย่าน -ขนาดพื้นที่มากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตรขึ้นไป -การให้บริการผู้อยู่ใกล้มาด้วยการเดิน ผู้ที่อยู่ไกลเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ -มีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่ไม่มีในสวนระดับที่ 1,2 และ 3 เช่น บริเวณปิกนิก ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์ บริเวณที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ สระเล่นเรือ จักรยาน บึงตกปลา ลำธาร 5.สวนระดับเมือง -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป -รัศมีบริการเป็นวงรอบแก่คนทั้งเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอิทธิพลของเมือง -มีลานกว้างสำหรับการจัดงานประเพณี -ผู้มาใช้บริการเดินทางมาจากทั่วกรุงเทพมหานคร และใช้เวลาพักผ่อนนานกว่าครึ่งวัน -มีกิจกรรมในสวนที่หลากหลาย และเน้นหนักไปทางด้าน Active Recreation นอกเหนือจากิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนระดับล่าง เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ดึงดูดใจ 6.สวนถนน -สวนใหล่ทางหรือทางจักรยาน -สวนเกาะกลาง -สวนทางแยก 7.สวนเฉพาะทาง -ไม่จำกัดขนาด เช่น สวนอนุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ สวนประวัติศาสตร์ สวนวัฒนธรรม เช่น สวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สวนหย่อมลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ฯลฯ

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

พื้นที่เขตที่ใช้บริการของศูนย์กำจัดขยะในแต่ละแห่งในพื้นที่เขต

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานีบริการ ngv และ lpg จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ngv คือก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยก๊าซ นี้มีส่วนประกอบหลักคือก๊าซมีเทนที่มีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ในสภาพเป็นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูง ส่วน lpg มีอยู่ 2 ชนิดที่สามารถถูกเก็บในรูปแบบของเหลวภายใต้แรงกดดันคือ โปรเพนและบิวเทน ในขณะที่ isobutane ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกับบิวเทนโดยปกติบิวเทนและไอโซบิวเทน จะถูกผสมกับโปรเพนในหลายๆสูตร ขึ้นอยู่กับความต้องการเพื่อนำไปใช้พลังงาน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งบ่อสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งประตูระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง(น้ำมัน-ก๊าซ) ในเขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ปริมาณการเก็บมูลฝอยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

เส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

โครงการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรีย์-ราชพฤกษ์

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานีเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ (เป็นการกำหนดจุดสถานีเบื้องต้น)

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้าลอยฟ้า (BTS) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขีดความสามารถสูงในด้านการให้บริการทั้งในด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และมีมาตรฐานความตรงต่อเวลา ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสุขุมวิท (จากสถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช รวม 17 สถานี ระยะทางประมาณ 1.8 กม.) สายสีลม (จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีวงเวียนใหญ่ รวม 8 สถานี ระยะทาง 8.5 กม.)

URL

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

จุดจราจรวิกฤต (จุดที่มีรถติดมากในชั่วโมงเร่งด่วน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT)คือโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินตลอด มีระยะทางทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นรถสายแรกของประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ที่ได้สะสมต่อเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง และจำนวนประชากรที่มากขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนับสิบปี โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เป็นเจ้าของโครงการและผู้ให้สัมปทาน มีหน้าที่จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และมอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เป็นผู้ให้บริการเดินรถ

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ท่าเรือโดยสารและท่าเรือขนส่งริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งกล้องวงจรปิดตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร

1. สถานีรถไฟ หมายถึง สถานีที่มีสัญญาณหยุดจอดรถประจำสถานี สามารถซื้อตั๋ว และจองตั๋วล่วงหน้าได้ 2.ที่หยุดรถไฟ ไม่ใช่สถานีรถไฟ แต่ในอนาคตอาจเป็นสถานีได้ สามารถขึ้นลงและซื้อตั๋วบนรถได้

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ท่าเทียบเรือยนต์โดยสารข้ามฝากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ทางแยกที่สำนักการจราจรและข่นส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ทำการสำรวจปริมาณจราจร ปี 2551

เป็นการสำรวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยกตามช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า/เย็นและนอกเวลาเร่งด่วน ซึ่งกทม.โดยกองนโยบายและแผน สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจุดสำรวจไว้ 120 จุด ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน ปี 2551

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)

ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นท่าเรือหางยาวโดยสารในคลองแสนแสบ ซึ่งมีเส้นทางเริ่มจากท่าวัดศรีบุญเรื่องมุ่งหน้าสู่ท่าประตูน้ำ และจากทาประตูน้ำมุ่งหน้าสู่ผ่านฟ้าลีลาศ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 - 20.30 น. ค่าโดยสารราคา 10 - 20 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556 เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเดินเรือคลองภาษีเจริญซึ่งประกอบด้วย 15 ท่าเทียบเรือ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สะพานข้ามทางแยกเป็นสะำพานที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อให้รถยนต์ข้ามถนนหรือข้ามทางแยกทำให้สภาพการจราจรดีขึ้น

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

พื้นที่เขตการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.ยุบโรงเรียนสวนหลวง เขตปทุมวัน 1 โรงเรียน เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 2.เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงายเขตปทุมวัน เป็นโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวัดปทุมวนารามอยู่ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อ 15 ธันวาคม 2552

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
      

ที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย เพื่อจัดการด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเล็กและลดอัตราทุพโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งบ้านหนังสือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บ้านหนังสือ ก็คือ ห้องสมุดประเภทหนึ่งที่สังกัดกับกรุงเทพมหานคร โดยห้องสมุดในกลุ่มนี้จะจัดสร้างในชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง หรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของกรุงเทพตั้งอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องการอ่าน กรุงเทพฯ จึงได้จัดทำบ้านหนังสือขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าถึงหนังสือมากขึ้น

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหนองจาก เป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 51 อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง โดยให้ยกฐานะโรงพยาบาลหนองจอกเป็นส่วนราชการที่มีฐานะสูงกว่ากองและสำนักราชเลขานุการในพระองค์กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีหนังสือที่ พว 0005.1/779 ลงวันที่ 15 มี.ค. 52 แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงพยาบาลหนองจอก ว่า เวชการุณย์รัศมิ์ (เวด-ชะ-กา-รุน-รัด) มีความหมายว่าการรักษาอันสว่างไสวในความรักความกรุณา

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงพยาบาลรัฐบาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

พื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

ให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคของประชาชนในแต่ละชุมชน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริม การควบคุมป้องกันโรคของประชาชน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

ให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคของประชาชนในแต่ละชุมชน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

พื้นที่การให้บริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)

เพื่อสร้างหลักประกันให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 30 บาทต่อครั้ง

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและแก้ปัญหาได้ และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านพัฒนา ชุมชนในทุกระดับ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป็นสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งสิ้น 35 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาท่องเที่ยว เป็นผู้ดูแลอยู่ 14 แห่ง และสำนักงานเขต 21 แห่ง โดยกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงให้บริการเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย มีเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สภาพแวดล้อมสดชื่น สวยงาม สร้างแรงจูงใจโดยออกแบบภายในและภายนอกอาคารที่เหมาะสมสวยงาม บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ มีระบบโปรแกรมห้องสมุดอัติโนมัติ ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด บริการแบบ One Stop Service บริการภาพยนต์ ดูหนัง ฟังเพลง มีห้องทำการบ้าน Homework Center และมุมบริการเครื่องดื่ม พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเรียนรู้แบบ Discovery Learning Center เพื่อให้ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังคมและชุมชน และทำให้คนทุกวัยมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจให้มีทักษะในการกีฬาระดับสูงสามารถก้าวสู่ระดับชาติหรือนำมาเป็นอาชีพได้ กีฬาที่เปิดสอน ได้แก่ กรีฑา,ยิมนาสติก,ว่ายน้ำ,ฟุตบอล,จักรยาน,เทนนิส,เทเบิลเทนนิส,บาสเกตบอล,วอลเลย์บอล,มวยไทย,มวยสากล,ยกน้ำหนัก

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร

มุ่งให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้จัดให้มีลานกีฬาขึ้นเพื่อให้คนกรุงเทพได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายของ ผู้ว่า กทม. ปี 2550 ที่ต้องการให้คนกรุงเทพมีสุขภาพที่ดี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตแฃแต่ละเขตจัดหาพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นลานกีฬา และได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์กีฬาและอาสาสมัครที่ดูแลลานกีฬา

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

จุดบริการด่วนมหานคร

โครงการ "BMA Express Service จุดบริการด่วนมหานคร" เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการนอกสำนักงานเขต ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ต้องการพัฒนาบริการของสำนักงานเขตให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน จุดบริการด่วนมหานครจะเป็นเหมือนสำนักงานเขตสาขา ตั้งอยู่ ณ ชุมทางที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางผ่าน ไป – กลับระหว่างบ้าน ที่ทำงาน

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ไว้มิให้เลือนหายไปกับกาลเวลา

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน อาคารต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ไว้มิให้เลือนหายไปกับกาลเวลา

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา โรงเรียนดังกล่าวจะเปิดให้บริการในเรื่องของการให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้แนวทางเกษตรผสมผสานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้สาธิตอย่างเต็มรูปแบบในแปลงสาธิต พร้อมการฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมพื้นที่จริง เพื่อให้ความรู้และแนะนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งแบ่งเป็นนาข้าว บ่อน้ำเลี้ยงปลาและพืชสวนผสม ส่วนละ 30 และอีกหนึ่งส่วนเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ ที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตต่างๆ ของกรุเงพทมหานคร โดยเฉพาะบริเวณสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารประจำทาง

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร

สวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร (dog park) สร้างขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับคนเลี้ยงสุนัขในเมืองหลวงได้นำสุนัขมาออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรม โดยภายใน dog park ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับสุนัข อาทิ อาคารปฏิบัติการสัตว์แพทย์ ซึ่งจะมีแพทย์คอยดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีลานเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัขโต สุนัขเล็ก ทางเดินวิ่ง พื้นที่ทดสอบสุนัข พื้นที่ปล่อยสายลากจูง วิ่งคาบสิ่งของ จุดบริการน้ำดื่ม รวมทั้งมีเกณฑ์กาให้บริการ เช่นสุนัขที่เข้าใช้บริการต้องผ่านการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง ขณะที่เจ้าของต้องมีสายลากจูง ปลอกคอ ไม่ปล่อยสุนัขเป็นอิสระ มีอุปกรณ์สำหรับเก็บมูล และห้ามเจ้าของนำสุนัขที่ป่วย เป็นโรคทางผิวหนังเข้าใช้บริการ เป็นต้น

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON
    

สถานีบริการจักรยานสาธารณะโดยกรุงเทพมหานคร โครงการ ปัน-ปั่น

-

พจนานุกรมข้อมูล

Formats

      
Shapefile | KMZ | GML | PNG | OpenLayers | GeoJSON