การเข้าสู่ระบบ

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*** คำเตือน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงทะเบียน !!!

ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

กรุณาลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • ระเบียบ - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 >>> Click
ที่อยู่

สำนักเทศกิจ
เลขที่ 1 ถ.เทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

Email: city_law@hotmail.com
โทร: 02 466 1370 ต่อ 3354

สนับสนุนพัฒนาระบบโดย

ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

0%